Úspešné ukončenie projektu ZŠ v Porúbke

30.12.2014 14:25


          Logo_OPV_farebne-small     

Moderné  vzdelávanie  pre  vedomostnú spoločnosť/Projekt  je  spolufinancovaný  zo  zdrojov  EÚ


ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PROJEKTU NA PODPORU VZDELÁVANIA ŽIAKOV ZŠ V PORÚBKE

Základná škola s materskou školou v Porúbke realizovala v období od 5/2012 do 12/2014 dopytovo - orientovaný projekt s názvom „Digitalizácia vzdelávania a inovatívne metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Porúbke“.

Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. Do realizácie projektu bolo zapojených osem pedagogických zamestnancov školy a žiaci základnej školy.

Hlavným cieľom projektu bola príprava absolventa ZŠ s kľúčovými kompetenciami a zručnosťami potrebnými pre ďalšie stupne vzdelávania smerujúce k jeho dlhodobému uplatneniu sa na trhu práce. 

Špecifickým cieľom projektu bolo:

  • Pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
  • Skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávacieho procesu.
  • Zvýšiť kvalitu absolventov ZŠ posilnením digitalizácie vzdelávania a komunikácie medzi žiakom a školou.
  • V období realizácie projektu boli uskutočnené nasledovné aktivity projektu

Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií:

  • Projektové vyučovanie so zameraním na uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese.
  • Uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese.
  • Odborná príprava učiteľov na ECDL.
  • Vzdelávanie učiteľov: Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov.
  • Vzdelávanie učiteľov: Počúvanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov.

2.1. Inovácia obsahu a metód vzdelávania na základnej škole

3.1. Tvorba technickej infraštruktúry pre digitalizáciu vzdelávania a školského komunikačného systému.

Výstupom projektu boli vyškolení pedagógovia v oblasti využitia nových výučbových metód za pomoci modernej IKT techniky a novovytvorené učebné materiály. Učitelia následne implementovali tieto výstupy a prostriedky do vzdelávacieho procesu na ZŠ.

Projekt umožnil škole zmodernizovať, skvalitniť a zefektívniť vzdelávanie pre žiakov základnej školy. Ciele projektu boli úspešne naplnené.


C:\Users\hp\Desktop\foto október\IMG_1216.JPG H:\výstupy Hocko\výstup č. 3\IMPLEMENTÁCIA\IMG_1618.JPG 

C:\Users\Vlastnik\Desktop\DSCN1420.JPG

 

 

Moderné  vzdelávanie  pre  vedomostnú spoločnosť/Projekt  je  spolufinancovaný  zo  zdrojov  EÚ


 

Späť

Kontakt

Obec Porúbka
Porúbka 151
072 61 Porúbka

056 / 659 32 54

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode